Samhällets ansvar

Kommunerna har en central roll vid hanteringen av kriser. Kriser ska hanteras lokalt av de som är närmast berörda. Men det är inte alltid så lätt att förstå vilka som har ansvar vid olika händelser.

Det svenska sättet att hantera kriser utgår från att ansvaret i första hand ligger hos de närmast berörda. Det vill säga den kommun som drabbas samt den eller de sektorer av samhället som är inblandade.

Fler blandas in när händelsen växer 

När krisen utvecklas blandas andra aktörer in i allt högre grad. Är exempelvis bara en kommun drabbad behöver kanske inte den drabbade kommunen hjälp från länsstyrelsen men ju fler kommuner som får problem desto större roll får i allmänhet länsstyrelsen. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå.

På samma sätt fungerar det inom andra delar av samhället. Man börjar med att hantera krisen i dess omedelbara närhet, samtidigt som det finns resurser beredda på regional och nationell nivå om händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå.

Ingen har ensam allt ansvar

Att det inte finns en gemensam organisation som har ansvar för hela landet i alla kriser gör att systemet för krishantering kan verka svåröverskådligt. Men om man har själva händelsen, som utlöser krisen, i fokus blir det lättare. Ungefär som när man kastar en sten i en spegelblank sjö och ser ringarna på vattnet sprida sig. 

Sidan uppdaterad: 2010-03-09 10:20

Krisberedskap

Om Krisinformation.se